XI Congreso de FÌsica EstadÌstica

FisEs 2002

Tarragona, 23, 24 y 25 de mayo de 2002Universitat
Rovira i Virgili

Escola TËcnica Superior
d'Enginyeria QuÌmica

Grupo de
Modelado Molecular